นักศึกษาที่เลือกสอบแบบออนไลน์ต้องเข้าทดสอบระบบ

ตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด ดังนี้