แนวปฏิบัติในการสอบออนไลน์

 1. นักศึกษาต้องศึกษาคู่มือการใช้ระบบสอบออนไลน์ โดยคู่มือดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 2. นักศึกษาต้องเข้ารับการฝึกการใช้โปรแกรมสำหรับการสอบออนไลน์ ตามช่วงวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดจัดฝึกอบรมการใช้โปรแกรม
 3. นักศึกษาต้องอ่านคำแนะนำและข้อปฏิบัติในการทำสอบออนไลน์อย่างรอบคอบ
 4. นักศึกษาต้องจัดสถานที่สอบออนไลน์ให้เหมาะสมกับการสอบออนไลน์ เช่น ที่พักอาศัย ที่พักในโรงแรม ที่ทำงาน หรือที่อื่น ๆ ที่มีความเป็นส่วนตัว มีความมิดชิด โดยไม่มีบุคคลอื่นเข้าออกภายในบริเวณห้องที่ใช้เป็นสถานที่สอบออนไลน์ตลอดคาบเวลาสอบออนไลน์ และโต๊ะที่นั่งสอบออนไลน์ต้องไม่มีสิ่งอื่นใดบนโต๊ะ ยกเว้นอุปกรณ์ที่ใช้สอบออนไลน์เท่านั้น
 5. นักศึกษาต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งของกรรมการคุมสอบโดยเคร่งครัด
 6. นักศึกษาสามารถติดต่อสื่อสารในระหว่างการสอบออนไลน์กับกรรมการคุมสอบผ่านช่องทางที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 1. นักศึกษาต้องเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบออนไลน์ ตามประกาศที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 2. นักศึกษาต้องเข้าทดลองการใช้ระบบสอบออนไลน์เสมือนการสอบออนไลน์จริงก่อนวันดำเนินการสอบออนไลน์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ในแต่ละภาคการศึกษา
 3. นักศึกษาต้องเตรียมบัตรประจำตัวนักศึกษาและบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อใช้แสดงตนในการเข้าสอบออนไลน์
 4. นักศึกษาจะต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย เนื่องจากมีการบันทึกภาพเหตุการณ์ตลอดระยะเวลาการทำข้อสอบออนไลน์ของนักศึกษา และต้องยินยอมให้มหาวิทยาลัยบันทึกเหตุการณ์ตลอดเวลาที่ทำข้อสอบออนไลน์
 5. นักศึกษาต้อง Login เข้าระบบก่อนเวลาเริ่มลงมือสอบออนไลน์ 30 นาทีของคาบการสอบออนไลน์นั้น และไม่อนุญาตให้นักศึกษาเข้าระบบสอบออนไลน์ หลังจากเริ่มดำเนินการสอบออนไลน์ไปแล้ว 30 นาที
 6. นักศึกษาที่ไม่สามารถใช้ระบบสอบออนไลน์ได้ หรือลืม User ID หรือลืม Password ในวันสอบออนไลน์ให้ดำเนินการสอบถามผ่านระบบทันที
 7. กรณีที่นักศึกษาเข้าใช้ระบบสอบออนไลน์ (Login) ไม่ได้ และภายหลังสามารถ Login เข้าใช้ระบบสอบออนไลน์ได้ แต่ไม่เกินเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด ให้นักศึกษาทำข้อสอบจนกว่าจะครบตามกำหนดเวลาสอบออนไลน์ของคาบการสอบออนไลน์นั้น กรณีนักศึกษาเข้าระบบสอบออนไลน์ได้แล้ว นักศึกษาไม่สามารถยกเลิกการสอบออนไลน์ได้
 8. นักศึกษาต้องแสดงตัวตนโดยการถ่ายรูปตนเอง (Selfie) โดยให้เห็นใบหน้าอย่างชัดเจน พร้อมแสดงบัตรประจำตัวนักศึกษา บัตรประจำตัวประชาชน และลายมือชื่อลงบนกระดาษ และ Upload เข้าระบบการสอบออนไลน์ เพื่อส่งให้กับมหาวิทยาลัยตรวจสอบ ทั้งนี้ระบบจะแสดงรูปภาพนักศึกษาทุกแผ่นของกระดาษคำตอบ
 9. นักศึกษาจะต้องเปิดกล้องไว้ตลอดเวลาของการสอบออนไลน์ในแต่ละคาบสอบ
 10. นักศึกษาต้องปิดไมโครโฟนตลอดเวลาของการสอบออนไลน์ในแต่ละคาบสอบ ยกเว้นนักศึกษาที่ต้องการสื่อสารขณะทำการสอบออนไลน์ นักศึกษาสามารถเปิดไมโครโฟนได้ เมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการคุมสอบก่อน
 11. นักศึกษาต้องเขียนตอบลงบนกระดาษ A4 ในชุดวิชาที่มีลักษณะข้อสอบเป็นอัตนัย เมื่อนักศึกษาเขียนตอบเรียบร้อยแล้วให้ถ่ายรูปกระดาษคำตอบ แล้วให้ Upload กระดาษคำตอบส่งเข้าระบบสอบออนไลน์
 12. กรณีชุดวิชาที่มีการคำนวณ นักศึกษาสามารถทดในกระดาษ A4 เมื่อนักศึกษาทดเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ถ่ายรูปกระดาษทด แล้วให้ Upload กระดาษทดส่งเข้าระบบสอบออนไลน์
 13. กรณีนักศึกษาเขียนตอบข้อสอบอัตนัยหรือเขียนทดในกระดาษ A4 ให้นักศึกษาเก็บต้นฉบับกระดาษคำตอบอัตนัยหรือกระดาษทดไว้ 45 วัน หลังการสอบออนไลน์ เพื่อผลประโยชน์ของนักศึกษากรณีที่มหาวิทยาลัยเรียกตรวจสอบภายหลัง
 14. นักศึกษาที่เข้าสอบออนไลน์และส่งข้อสอบไปแล้ว ถ้ายังไม่หมดเวลาสอบออนไลน์ให้นักศึกษาเปิดกล้องไว้ ห้ามมิให้ Logout ออกจากระบบสอบออนไลน์ และให้นักศึกษานั่งอยู่กับที่นั่งสอบจนกว่าจะหมดเวลาสอบตามคาบเวลาสอบ
 15. การกระทำอื่นใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสอบออนไลน์ นักศึกษาต้องได้รับการยินยอมหรือได้รับอนุญาตจากกรรมการคุมสอบเท่านั้น
 1. เข้าสอบมากกว่าหนึ่งชุดวิชาในวันและเวลาเดียวกัน
 2. ใส่หูฟังในขณะทำการสอบออนไลน์
 3. กระทำการหรือมีพฤติกรรมอันเป็นการทุจริตในการสอบออนไลน์ โดยให้ผู้อื่นเข้าสอบออนไลน์แทนตน พูดหรือติดต่อกับนักศึกษารายอื่น หรือบุคคลภายนอก พยายามดูคำตอบจากนักศึกษารายอื่น หรือยอมให้นักศึกษารายอื่นดูคำตอบของตนเองทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ หรือคัดลอกข้อสอบ หรือทำสำเนาข้อสอบ ด้วยวิธีการบันทึกหรือจับภาพหน้าจอ หรือถ่ายรูปข้อสอบ
 4. นำวัสดุอุปกรณ์ใด ๆ ที่สามารถใช้รับและแสดงผลข้อมูลเพื่ออำนวยความสะดวกในการตอบข้อสอบหรือในการคิดคำนวณ ตำรา เอกสาร ข้อความหรือวัสดุอุปกรณ์ใด ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสอบออนไลน์ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยตามชุดวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 1. นักศึกษาที่เข้าสอบออนไลน์กระทำการฝ่าฝืนด้วยการเข้าสอบมากกว่าหนึ่งชุดวิชาในวันและเวลาเดียวกันและ ใส่หูฟังในขณะทำการสอบออนไลน์ ให้ถือว่าเป็นการกระทำผิดวินัยนักศึกษาที่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง และให้ดำเนินการตามระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยวินัยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
 2. นักศึกษาที่เข้าสอบออนไลน์กระทำการหรือมีพฤติกรรมอันเป็นการทุจริตในการสอบออนไลน์ โดยกระทำการหรือมีพฤติกรรมอันเป็นการทุจริตในการสอบออนไลน์ ดังนี้
    2.1 ให้ผู้อื่นเข้าสอบออนไลน์แทนตน     
    2.2 พูดหรือติดต่อกับนักศึกษารายอื่น หรือบุคคลภายนอก พยายามดูคำตอบจากนักศึกษารายอื่น
    2.3 ยอมให้นักศึกษารายอื่นดูคำตอบของตนเองทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ หรือคัดลอกข้อสอบ หรือทำสำเนาข้อสอบ ด้วยวิธีการบันทึกหรือจับภาพหน้าจอหรือถ่ายรูปข้อสอบ
    2.4 นำวัสดุอุปกรณ์ใด ๆ ที่สามารถใช้รับและแสดงผลข้อมูลเพื่ออำนวยความสะดวกในการตอบข้อสอบหรือในการคิดคำนวณ ตำรา เอกสาร ข้อความหรือวัสดุอุปกรณ์ใด ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสอบออนไลน์ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยตามชุดวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนด
    ให้ถือว่าเป็นการกระทำผิดวินัยนักศึกษาที่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง และให้ดำเนินการตามระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยวินัยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี หากกรรมการคุมสอบตรวจสอบพบระหว่างการสอบออนไลน์ กรรมการคุมสอบสามารถให้นักศึกษายกเลิกการสอบออนไลน์ได้ และมหาวิทยาลัยจะไม่ตรวจกระดาษคำตอบเฉพาะชุดวิชาที่พบการทุจริต หรือกรณีที่มหาวิทยาลัยตรวจสอบพบภายหลังจากการสอบออนไลน์หรือภายหลังการประกาศผลสอบไปแล้ว มหาวิทยาลัยจะไม่ตรวจกระดาษคำตอบเฉพาะชุดวิชาที่พบการทุจริต หรือปรับตกในชุดวิชาที่นักศึกษามีพฤติกรรมทุจริตได้ทันที แล้วแต่กรณี ในกรณีที่นักศึกษาเป็นข้าราชการหรือพนักงานของรัฐ มหาวิทยาลัยอาจรายงานการกระทำอันเป็นการทุจริตของนักศึกษาให้ผู้บังคับบัญชาของนักศึกษาทราบเพื่อดำเนินการทางวินัยอีกทางหนึ่งด้วยก็ได้

3. นักศึกษาที่เข้าสอบออนไลน์โดยขาดบัตรใดบัตรหนึ่งและไม่แสดงตนในการเข้าสอบออนไลน์ ด้วยการถ่ายรูปตนเอง (Selfie) โดยให้เห็นใบหน้าอย่างชัดเจน พร้อมแสดงบัตรประจำตัวนักศึกษา บัตรประจำตัวประชาชน และลายมือชื่อ ลงบนกระดาษ และ Upload เข้าระบบการสอบออนไลน์ เพื่อส่งให้กับมหาวิทยาลัยตรวจสอบ ทั้งนี้ระบบจะแสดงรูปภาพนักศึกษาทุกแผ่นของกระดาษคำตอบ มหาวิทยาลัยจะไม่ตรวจกระดาษคำตอบและถือว่านักศึกษาสอบไม่ผ่านในชุดวิชานั้น