ขั้นตอนการเข้าสอบออนไลน์ การสอบซ่อมภาคการศึกษาที่ 1/2562 และผู้เรียน
โครงการสัมฤทธิบัตร รุ่นที่ 109 รหัส 622

ขั้นตอนการสอบออนไลน์ ด้วยคอมพิวเตอร์ PC หรือ Notebook

ขั้นตอนการสอบออนไลน์ด้วย Smartphone หรือ Tablet

ข้อปฏิบัติในการสอบออนไลน์ สำหรับชุดวิชาคำนวณ
(ที่อนุญาตให้ใช้กระดาษทด) และชุดวิชาที่มีข้อสอบอัตนัย