STOU Online Exam Proctoring

สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตร

 1. ข้อปฏิบัติในการสอบด้วยคอมพิวเตอร์
 2. ขั้นตอนการสอบออนไลน์ ด้วยคอมพิวเตอร์ PC หรือ Notebook
 3. การเข้าสู่ระบบ cisco Webex Meeting (new อัพเดท Webx)
 4. การเข้าสอบออนไลน์โดยใช้สองอุปกรณ์
 5. การใช้งานระบบสอบออนไลน์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีกล้อง
 6. การเปลี่ยนชื่อนักศึกษาและผู้ใช้ ในโปรแกรม Cisco Webex Meetings
 7. วิธีการยืนยันตัวตนในการสอบออนไลน์โดยการใช้รูปภาพ
 8. การแก้ปัญหาการใช้งานบน Browsers Google Chrome
 9. ข้อปฏิบัติสำคัญระหว่างการสอบออนไลน์ เกี่ยวกับการเปิดไมโครโฟน
 10. การแก้ปัญหาการใช้งานบน Browsers Google Chrome
 11. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำหรับการเขียนข้อสอบแบบอัตนัยและกระดาษทด (.docx)
 12. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำหรับการเขียนข้อสอบแบบอัตนัยและกระดาษทด (.pdf)

ข้อปฏิบัติในการสอบออนไลน์

เรื่องที่นักศึกษาควรทราบและปฏิบัติในการสอบออนไลน์

ข้อปฏิบัติในการสอบออนไลน์ สำหรับชุดวิชาคำนวณ
(ที่อนุญาตให้ใช้กระดาษทด) และชุดวิชาที่มีข้อสอบอัตนัย

การจัดเตรียมสถานที่สอบออนไลน์

ข้อปฏิบัติในการเข้าสอบออนไลน์

ลักษณะของข้อสอบ

แบบประเมินประสิทธิภาพระบบสอบออนไลน์ (Online Examination)

ช่องทางการติดต่อที่เป็นทางการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

แจ้งผ่าน Line : @examstou