แจ้งกำหนดการสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2562

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส Covid-19 ส่งผลกระทบ ทำให้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชไม่สามารถดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนตามที่กำหนดได้ เนื่องจากไม่เป็นไปตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ จนถึงปัจจุบัน โดยมีข้อกำหนดที่สำคัญ คือ ห้ามการใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนและสถาบันการศึกษาทุกประเภทเพื่อจัดการเรียนการสอน การสอบ การฝึกอบรม หรือการทำกิจกรรมใดๆ ที่มีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก เว้นแต่เป็นการดำเนินการสื่อสารแบบทางไกลหรือด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบกับการกำหนดมาตรการทางสาธารณสุข และมาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคม เพื่อการลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส Covid-19 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมีความจำเป็นที่ต้องปฏิบัติตามประกาศและมาตรการต่างๆ ตามที่ภาครัฐกำหนด

จากสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและยังคาดการณ์ไม่ได้ การสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ สนามสอบ จึงไม่สามารถดำเนินการได้ แต่เพื่อประโยชน์ของนักศึกษาในการสำเร็จการศึกษาและก้าวหน้าในการศึกษาไปตามกำหนดตามที่ได้ลงทะเบียนไว้ มหาวิทยาลัยจึงจำเป็นต้องพัฒนาระบบการสอบที่ไม่ขัดแย้งกับประกาศและมาตรการต่างๆ ตามที่ภาครัฐกำหนดโดยเป็นระบบการสอบที่มีมาตรฐาน มีการกำกับ ติดตาม และป้องกันการทุจริต

ดังนั้น มติสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ให้มหาวิทยาลัยพัฒนาระบบการจัดสอบ  โดยใช้ระบบการสอบออนไลน์เป็นหลัก และยกเลิกแนวทางการวัดและประเมินผลทดแทนการสอบตามที่ได้แจ้ง ตามหนังสือที่ อว ๐๖๐๒.๐๒(จส)/ว ๕๑๖ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓ ไปแล้ว โดยกำหนดให้การสอบกลางภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ใช้ระบบการสอบออนไลน์

การจัดสอบออนไลน์ สำหรับการสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ กำหนดสอบในวันอาทิตย์ที่ ๒๖ กรกฏาคม ๒๕๖๓ ตามตารางสอบที่กำหนดไว้แล้ว โดยมหาวิทยาลัยได้เตรียมการให้ความรู้แก่นักศึกษาในการทำข้อสอบทางออนไลน์ เตรียมการแก้ปัญหาทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการสอบ การอำนวยความสะดวกทางเทคนิค รวมทั้งอาจมีการสนับสนุนบริการอินเทอร์เน็ตแก่นักศึกษาผ่านเครือข่ายผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (smart phone) 

นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อการสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ที่เป็นการสอบออนไลน์ได้ตั้งแต่ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ เป็นต้นไป ได้ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

กรณีที่นักศึกษาไม่สามารถเข้าสอบออนไลน์ได้ ขอให้แสดงความจำนง (คลิกที่นี่) กับทางมหาวิทยาลัย ภายในวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ ทั้งนี้ หากไม่แจ้งความจำนงภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่านักศึกษาเข้าสอบออนไลน์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเพิ่มได้ที่ Call Center โทร. 025047788 หรือ Email: re.reoffice@stou.ac.th หรือ https://www.stou.ac.th/offices/ore/helpdesk/ หรือ
Facebook ถามไพฑูรย์