STOU Online Exam Proctoring

สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตร

ข้อปฏิบัติในการสอบออนไลน์

ช่องทางการติดต่อที่เป็นทางการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

แบบประเมินประสิทธิภาพระบบสอบออนไลน์ (Online Examination)