STOU Online Examination Kickoff

Slider

" มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พัฒนาระบบการจัดสอบโดยใช้ระบบการสอบออนไลน์เป็นหลัก สำหรับการสอบซ่อมภาคการศึกษาที่ 1/2562
และผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตร รุ่นที่ 109 รหัส 622 และ การสอบกลางภาค แผน ก2 ภาคการศึกษาที่ 2/2562 "

การติดต่อมหาวิทยาลัยเมื่อเกิดปัญหาในการทดสอบระบบหรือสอบจริง

ข้อปฏิบัติในการสอบออนไลน์ สำหรับชุดวิชาคำนวณ
(ที่อนุญาตให้ใช้กระดาษทด) และชุดวิชาที่มีข้อสอบอัตนัย

ขั้นตอนการสอบออนไลน์ ด้วยคอมพิวเตอร์ PC หรือ Notebook

ขั้นตอนการสอบออนไลน์ด้วย Smartphone หรือ Tablet

การจัดเตรียมสถานที่สอบออนไลน์

ข้อปฏิบัติในการเข้าสอบออนไลน์

ตารางการเข้าทดสอบระบบสอบออนไลน์ (การสอบซ่อมภาคการศึกษาที่ 1/2562
และผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตร รุ่นที่ 109 รหัส 622)

ตารางการเข้าทดสอบระบบสอบออนไลน์ (การสอบกลางภาค แผน ก2 ภาคการศึกษาที่ 2/2562)

ช่องทางการติดต่อที่เป็นทางการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รวมข่าวการสอบออนไลน์

การสอบออนไลน์ของ มสธ.

การเตรียมตัวเบื้องต้นในการสอบออนไลน์

ข่าวอื่นๆเกี่ยวกับการสอบออนไลน์