STOU Online Exam Proctoring

" มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พัฒนาระบบการจัดสอบโดยใช้ระบบการสอบออนไลน์ควบคู่กับการสอบ ณ สนามสอบ
สำหรับการสอบ กลางภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 "

แจ้งปัญหาในการสอบออนไลน์

FAQ

ถาม - ตอบ ปัญหาด้านเทคนิคในการสอบออนไลน์

ข้อปฏิบัติในการสอบออนไลน์สำหรับชุดวิชาคำนวณ (ที่อนุญาตให้ใช้กระดาษทด) และชุดวิชาที่มีข้อสอบอัตนัย

เรื่องที่นักศึกษาควรทราบและปฏิบัติในการสอบออนไลน์

ข้อปฏิบัติในการสอบออนไลน์ สำหรับชุดวิชาคำนวณ
(ที่อนุญาตให้ใช้กระดาษทด) และชุดวิชาที่มีข้อสอบอัตนัย

การจัดเตรียมสถานที่สอบออนไลน์

ข้อปฏิบัติในการเข้าสอบออนไลน์

แบบประเมินประสิทธิภาพระบบสอบออนไลน์ (Online Examination)

ช่องทางการติดต่อที่เป็นทางการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

แจ้งผ่าน Line : @examstou

รวมข่าวการสอบออนไลน์

เรื่องที่นักศึกษาควรทราบและปฏิบัติในการสอบออนไลน์

การสอบออนไลน์ของ มสธ.

การเตรียมตัวเบื้องต้นในการสอบออนไลน์

ข่าวอื่นๆเกี่ยวกับการสอบออนไลน์