วิธีการลงทะเบียนและส่งผลงาน

ผู้เสนอผลงาน

 1. ลงทะเบียนและส่งบทความฉบับเต็มทางเว็บไซต์
  (บทความเป็นบทความที่สมบูรณ์ตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด)
 2. กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มใบสมัครในระบบออนไลน์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดเท่านั้น
  *(ปิดระบบการรับสมัคร วันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 16.30 น.)*
  ผู้ส่งผลงานจะเป็นผู้รับผิดชอบการตรวจสอบความถูกต้องของการสะกดคำในผลงานตนเอง
 3. แนบแบบฟอร์มการส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มสธ. ครั้ง 11 (อาจารย์ที่ปรึกษาหลักลงนาม) สำหรับนิสิต/นักศึกษา พร้อมบทความ
 4. ชำระค่าลงทะเบียนเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เมื่อลงทะเบียนในระบบเรียบร้อยแล้ว
 5. หลังจากสมัครและส่งบทความฉบับเต็มแล้ว ขอให้ท่านตรวจสอบอีเมล์อย่างสม่ำเสมอ
  เนื่องจากเจ้าหน้าที่จะติดต่อสื่อสารผ่านทางอีเมล์เป็นหลัก
 6. นำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยายทางออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม MS teams
  ชื่อผู้นำเสนอผลงานจะเป็นชื่อแรกในบทความ ผู้นำเสนอผลงานต้องนำเสนอผลงานด้วยตนเอง หากพบว่าไม่มาบรรยายตามวันเวลาที่กำหนด จะถือว่าบทความวิจัยนั้นไม่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานในครั้งนี้มหาวิทยาลัยจะได้ทำหนังสือแจ้งไปยังสถาบันต้นสังกัดของท่านต่อไป

ผู้เข้าฟังการประชุมเสนอผลงาน

 1. ลงทะเบียนทางเว็บไซต์ https://grad-research.stou.ac.th
 2. กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มใบสมัครเพื่อเข้าฟังการประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
 3. เข้าฟังการบรรยายทางออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม MS teams

การชำระค่าลงทะเบียน

ภายในวันที่ 3 กันยายน 2564

 1. นักศึกษาหรือบุคลากรของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  ค่าลงทะเบียนเสนอผลงานผลงานละ 1,500 บาท
 2. นักศึกษาหรือบุคลากรสถาบันอื่น ค่าลงทะเบียนเสนอผลงานผลงานละ 2,000 บาท

ภายหลังวันที่ 3 กันยายน 2564 

 1. นักศึกษาหรือบุคลากรของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  ค่าลงทะเบียนเสนอผลงานผลงานละ 2,000 บาท
 2. นักศึกษาหรือบุคลากรสถาบันอื่น ค่าลงทะเบียนเสนอผลงานผลงานละ 2,500 บาท
  *การชำระเงินค่าลงทะเบียนได้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

วิธีการชำระค่าลงทะเบียน

 1. โอนเงินผ่านบัญชี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเมืองทองธานี
  ประเภทบัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 147-0-08179-2
 2. ส่งสำเนาใบโอนเงินไปที่ สำนักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  ทางโทรสารหมายเลข 0-2503-4918 หรือ E-mail ไปยัง grad.supattra@gmail.com
  (มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ ไม่คืนค่าลงทะเบียนในทุกๆ กรณี)
 3. สามารถตรวจสอบสถานภาพของการดำเนินการ ทางเว็บไซต์
  https://grad-research.stou.ac.th
  หมายเหตุ : หากผู้นำเสนอผลงานมีความประสงค์ให้มหาวิทยาลัยออกใบเสร็จรับเงินในนามของมหาวิทยาลัย/หน่วยงานที่สังกัด รวมถึงวัน/เดือน/ปี โปรดใส่รายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้อง ชัดเจนในหลักฐานการชำระเงิน และส่งมาตามช่องทางที่กำหนด

ผลงานแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ

 • กลุ่มมนุษยศาสตร์/สังคมศาสตร์ ได้แก่ สาขาวิชาศิลปศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ วิทยาการจัดการ นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ มนุษยนิเวศศาสตร์ นิเทศศาสตร์ และรัฐศาสตร์
 • กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และพยาบาลศาสตร์
 • กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • กลุ่มอื่นๆ (นอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น)