การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 11

กำหนดการประชุม

ระยะเวลาการดำเนินงาน
อังคารที่ 20 ก.ค.– ศุกร์ที่ 3 ก.ย. 64เปิดรับบทความ (Full Paper) ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษความยาวประมาณ 8-12 หน้า ทาง https://grad-research.stou.ac.th
ศุกร์ที่ 3 ก.ย. 64 เวลา 16.30 น.ปิดระบบการรับสมัคร
อังคารที่ 21 ก.ย. 64ปิดรับบทความที่แก้ไขตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิเสนอแนะ
ศุกร์ที่ 26 พ.ย. 64นำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยายทางออนไลน์ โดยใช้ Microsoft teams

ติดต่อเรา

ฝ่ายส่งเสริมมาตรฐานบัณฑิตศึกษา  สำนักบัณฑิตศึกษา มสธ.

โทรศัพท์ 0 2504 7568-9  โทรสาร 0 2503 4918

เพื่อประสิทธิภาพในการเข้าถึงข้อมูล ควรเปิดเว็บไซต์นี้ด้วยบราวเซอร์ Chrome