“เพื่อประสิทธิภาพในการสมัครเรียนทางเว็บไซต์ควรใช้คอมพิวเตอร์ แบบ ตั้งโต๊ะ หรือโน๊ตบุ๊ค และเปิดเว็บไซต์ด้วยเบราว์เซอร์ Chrome”

   ในฐานะมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยเปิดและจัดการเรียนการสอนใช้ระบบการศึกษาทางไกล ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้มุ่งมั่นที่จะปรับปรุง และพัฒนาระบบการจัดการศึกษาทางไกลให้มีประสิทธิภาพ และทันสมัย สะดวกเรียน และเรียนอย่างมีความสุข ตอบสนองต่อความต้องการของสังคม ในโอกาสสถาปนาครบ 40 ปี สภามหาวิทยาลัยได้ตั้งคณะกรรมการปฏิรูปมหาวิทยาลัยเพื่อทบทวนและปรับปรุงแนวทางการจัดการศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลัยที่ผ่านมา และมีข้อเสนอให้มีการปรับปรุงแนวทางการจัดการศึกษาทางไกลโดยจัดการเรียนการสอนในระดับการศึกษาขั้นปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยรูปแบบใหม่ โดยเสนอให้จัดการศึกษาทางไกลเป็น 3 แผน ตามแผนการศึกษา ดังนี้

     แผนการศึกษา ก1 จัดการศึกษารูปแบบเดิม ใช้การสอบไล่ปลายภาคในการประเมินผลการเรียนรู้เนื้อหาชุดวิชาหน่วยที่ 1-15

    แผนการศึกษา ก2 จัดการศึกษาโดยใช้การสอบกลางภาค และการสอบปลายภาคในการประเมินผลการเรียนรู้ (แบ่งการสอบออกเป็น 2 ส่วน สอบกลางภาคสอบหน่วยที่ 1-7 สอบปลายภาคสอบหน่วยที่ 8-15)

    แผนการศึกษา ก3 จัดการศึกษาแบบกิจกรรมร่วมเรียนรู้ โดยมีกิจกรรมเสริมการเรียน การสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค


    กิจกรรมร่วมเรียนรู้ (Blended Learning)

การจัดแผนการศึกษาแบบกิจกรรมร่วมเรียนรู้ หรือ แผน ก3 คือ รูปแบบการการเรียนการสอนแนวใหม่ที่เน้นการเรียนการสอนแบบมีปฏิสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาประสบความสำเร็จในการเรียนมากยิ่งขึ้น โดยการจัดแผนการศึกษา แผน ก3 ประกอบด้วย กิจกรรมร่วมเรียนรู้ซึ่งนักศึกษาจะต้องมาเข้าร่วมกิจกรรม 2 ครั้งต่อภาคการศึกษา การสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค เริ่มทดลองจัดกิจกรรมร่วมเรียนรู้ในภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 โดยมีชุดวิชาที่จัดการศึกษา แผน ก3 คลิกดูรายละเอียดที่นี่

 


Download แผนการจัดกิจกรรมร่วมเรียนรู้

   หลักเกณฑ์เกณฑ์และเงื่อนไขในการจัดกิจกรรมร่วมเรียนรู้สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเรียนและเลือกแผน ก3

  1. มหาวิทยาลัยจะจัดกิจกรรมร่วมเรียนรู้จำนวน 2 ครั้ง ครั้งละ 2 วัน (วันละ 6 ชั่วโมง) ในวันเสาร์และอาทิตย์ ตามวันและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ซึ่งนักศึกษาที่ลงทะเบียนแผนการศึกษา ก3 ทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
  2. นักศึกษาที่ลงทะเบียนแผนการศึกษา ก3 จะมีคะแนนเก็บจากการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งละ 20 คะแนน 2 ครั้ง รวม 40 คะแนน และคะแนนจากการสอบกลางและสอบปลายภาค 60 คะแนน รวมทั้งหมด 100 คะแนน สำหรับคะแนนเก็บอื่นๆ เช่น กิจกรรมประจำชุดวิชา การสอนเสริมเก็บคะแนน หรือกิจกรรมพิเศษอื่น จะไม่นำมาบวกเพิ่มกับคะแนนข้างต้นอีก และมหาวิทยาลัยไม่แจ้งผลการสอบกลางภาคและคะแนนกิจกรรมร่วมเรียนรู้ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะประกาศผลสอบครั้งเดียวหลังจากสอบปลายภาคเสร็จแล้ว
  3. มหาวิทยาลัยจะจัดกิจกรรมร่วมเรียนรู้โดยมีเงื่อนไขว่าชุดวิชาที่กำหนดจัดกิจกรรมที่ศูนย์การเรียนใด จะต้องมีนักศึกษาลงทะเบียนและเลือกแผน ก3 ในชุดวิชานั้นในศูนย์นั้น ไม่น้อยกว่า 15 คน
  4. ในการลงทะเบียนเรียนและเลือก แผน ก3 เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมร่วมเรียนรู้ นักศึกษาไม่ต้องเสียค่าลงทะเบียนและค่าบำรุงการศึกษาเพิ่ม แต่ในการไปเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวตามวันที่มหาวิทยาลัยกำหนด นักศึกษาจะต้องเสียค่าที่พักและค่าอาหารด้วยตนเอง กรณีที่ต้องพักค้างคืน


   การจัดสอบกลางภาค

การจัดสอบกลางภาคเป็นโครงการนำร่องเริ่มทดลองให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนและเลือกแผนการศึกษาสำหรับภาคปลาย ปีการศึกษาที่ 2562 แผนการศึกษาที่มีการจัดสอบกลางภาค คือ แผน ก2 และ แผน ก3 มหาวิทยาลัยจะจัดสอบกลางภาคโดยนำเนื้อหาจากหน่วยที่ 1-7 มาจัดสอบกลางภาค ในวันอาทิตย์สัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤศจิกายนสำหรับภาคต้น และวันอาทิตย์สัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคมสำหรับภาคปลาย
(วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563)
การสอบกลางภาคใช้เวลาสอบคาบสอบละ 1 ชั่วโมงครึ่ง
  คาบที่ 1 เริ่มเวลา 08.30 น – 10.00 น.
  คาบที่ 2 เริ่มเวลา 10.30 น. – 12.00 น.
  คาบที่ 3 เริ่มเวลา 13.00 น. – 14.30 น.
  คาบที่ 4 เริ่มเวลา 15.00 น. – 16.30 น.

   มหาวิทยาลัยจะจัดสอบกลางภาคทั่วประเทศเฉพาะที่ศูนย์บริการการศึกษาประจำจังหวัดเท่านั้น สำหรับสนามสอบในกรุงเทพมหานครจัดสอบตามสนามสอบที่มหาวิทยาลัยกำหนด
นักศึกษาที่เข้าสอบกลางภาคแล้ว มหาวิทยาลัยจะยังไม่ประกาศผลสอบกลางภาค หน่วยที่ 1-7 โดยผลสอบกลางภาคจะต้องนำไปรวมกับผลการสอบปลายภาค หน่วยที่ 8-15 จึงจะถือว่าผลสอบสมบูรณ์ มหาวิทยาลัยจึงจะประกาศผลการสอบ หากนักศึกษาขาดสอบกลางภาคหรือขาดสอบปลายภาคจะถือว่าผลการสอบไม่สมบูรณ์ หรือจะได้ลำดับขั้น I  ทั้งนี้ นักศึกษาที่เลือกสอบกลางภาค มหาวิทยาลัยจะใช้เฉพาะคะแนนจากการสอบกลางภาคและคะแนนสอบปลายภาคในการประเมินผลเท่านั้น โดยจะไม่ใช้คะแนนเก็บอื่นๆ เช่น คะแนนจากกิจกรรมประจำชุดวิชา การสอนเสริมเก็บคะแนน หรือกิจกรรมพิเศษอื่นมารวม


   ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการ ลงทะเบียนเรียนและเลือกแผนการศึกษา

1. นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 3 ชุดวิชาต่อ 1 ภาคการศึกษา โดยนักศึกษาสามารถเลือกแผนการศึกษาของแต่ละชุดวิชาที่ประสงค์จะลงทะเบียนที่เหมือนหรือต่างกันก็ได้ ทั้งนี้ จะต้องลงทะเบียนเรียนและเลือกแผนการศึกษาตามช่วงเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนดเท่านั้น

2. นักศึกษาเลือกแผนการศึกษาของชุดวิชาที่ลงทะเบียนชุดวิชาในภาคการศึกษานั้นแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแผนการศึกษาภายหลังได้ จนกว่าจะลงทะเบียนใหม่ในภาคการศึกษาถัดไป
ยกเว้นเฉพาะกรณีที่นักศึกษาเลือก แผน ก3 ชุดวิชาใดที่ศูนย์ใดไว้ และชุดวิชานั้นที่ศูนย์นั้น มีนักศึกษาลงทะเบียนและเลือก แผน ก3 น้อยกว่า 15 คน นักศึกษาจะถูกเปลี่ยนแผนการศึกษาของชุดวิชานั้นไปตามแผนการศึกษาสำรองที่นักศึกษาได้เลือกไว้

3. นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนและเลือกแผนการศึกษาตามช่วงเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนดเท่านั้นหากพ้นเวลาที่กําหนดให้เลือกแผนการศึกษาไปแล้ว ชุดวิชาที่ลงทะเบียนนั้นจะถูกกําหนดให้เป็นแผนการศึกษา ก1

4. กรณีนักศึกษาไม่แจ้งความประสงค์จะเลือกแผนการศึกษา ชุดวิชาลงทะเบียนนั้นจะถูกกําหนดเป็นแผนการศึกษา ก1

5. กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเพิ่มชุดวิชาในช่วงที่พ้นระยะเวลาที่กําหนดให้เลือกแผนการศึกษาไปแล้ว จะไม่สามารถเลือกแผนการศึกษาอื่นได้โดยชุดวิชาที่ลงทะเบียนเพิ่มชุดวิชานั้นจะถูกกําหนดให้เป็นแผนการศึกษา ก1

 6. นักศึกษาปกติเท่านั้นจึงจะได้สิทธิเลือกแผนการศึกษา ก2 หรือ ก3 สําหรับนักศึกษาลักษณะพิเศษ นักศึกษาที่สอบสนามสอบต่างประเทศและนักศึกษาที่เป็นผู้ต้องขังถูกกําหนดให้ลงทะเบียนเรียนแผนการศึกษา ก1 เท่านั้นในช่วงการทดลองนี้

 7. ชุดวิชาที่นักศึกษามีสิทธิเลือกแผนการศึกษา ก2 และ ก3 จะเป็นชุดวิชาทั่วไป (เน้นทฤษฎีเพียงอย่างเดียว)สําหรับชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ ชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติทางด้านภาษาและเก็บคะแนนทางระบบออนไลน์ และชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพฯ จะถูกกําหนดให้เป็นแผนการศึกษา ก1 เท่านั้น

 8. กรณีมหาวิทยาลัยตรวจสอบพบปัญหาการลงทะเบียนเรียนและแจ้งนักศึกษาแล้ว ให้นักศึกษาตอบกลับมายังมหาวิทยาลัย โดยด่วน ก่อนวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 หากนักศึกษาไม่สามารถตอบกลับมายังมหาวิทยาลัยภายในช่วงเวลาของการเลือกแผนการศึกษา ชุดวิชาที่ลงทะเบียนนั้นจะถูกกําหนดให้เป็นแผนการศึกษา ก1

 9. นักศึกษาที่มีสิทธิ์เลือกแผนการศึกษาได้ ต้องมีสถานภาพนักศึกษาปกติ และลงทะเบียนเรียนอย่างต่อเนื่องกรณีนักศึกษาไม่สามารถลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้นๆ ได้ นักศึกษาต้องรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาด้วยการลาพักการศึกษาพร้อมชําระค่าบํารุงการศึกษา ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด


 

“การเลือกแผนการศึกษา ค่าเรียนเท่าเดิม ไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม”