“เพื่อประสิทธิภาพในการสมัครเรียนทางเว็บไซต์ควรใช้คอมพิวเตอร์ แบบ ตั้งโต๊ะ หรือโน๊ตบุ๊ค และเปิดเว็บไซต์ด้วยเบราว์เซอร์ Chrome”

   ในฐานะมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยเปิดและจัดการเรียนการสอนใช้ระบบการศึกษาทางไกล ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้มุ่งมั่นที่จะปรับปรุง และพัฒนาระบบการจัดการศึกษาทางไกลให้มีประสิทธิภาพ และทันสมัย สะดวกเรียน และเรียนอย่างมีความสุข ตอบสนองต่อความต้องการของสังคม ในโอกาสสถาปนาครบ 40 ปี สภามหาวิทยาลัยได้ตั้งคณะกรรมการปฏิรูปมหาวิทยาลัยเพื่อทบทวนและปรับปรุงแนวทางการจัดการศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลัยที่ผ่านมา และมีข้อเสนอให้มีการปรับปรุงแนวทางการจัดการศึกษาทางไกลโดยจัดการเรียนการสอนในระดับการศึกษาขั้นปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยรูปแบบใหม่ โดยเสนอให้จัดการศึกษาทางไกลเป็น 3 แผน ตามแผนการศึกษา ดังนี้

     แผนการศึกษา ก1 จัดการศึกษารูปแบบเดิม ใช้การสอบไล่ปลายภาคในการประเมินผลการเรียนรู้เนื้อหาชุดวิชาหน่วยที่ 1-15

    แผนการศึกษา ก2 จัดการศึกษาโดยใช้การสอบกลางภาค และการสอบปลายภาคในการประเมินผลการเรียนรู้ (แบ่งการสอบออกเป็น 2 ส่วน สอบกลางภาคสอบหน่วยที่ 1-7 สอบปลายภาคสอบหน่วยที่ 8-15)

    แผนการศึกษา ก3 จัดการศึกษาแบบกิจกรรมร่วมเรียนรู้ โดยมีกิจกรรมเสริมการเรียน การสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค


    กิจกรรมร่วมเรียนรู้ (Blended Learning)

การจัดแผนการศึกษาแบบกิจกรรมร่วมเรียนรู้ หรือ แผน ก3 คือ รูปแบบการการเรียนการสอนแนวใหม่ที่เน้นการเรียนการสอนแบบมีปฏิสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาประสบความสำเร็จในการเรียนมากยิ่งขึ้น โดยการจัดแผนการศึกษา แผน ก3 ประกอบด้วย กิจกรรมร่วมเรียนรู้ซึ่งนักศึกษาจะต้องมาเข้าร่วมกิจกรรม 2 ครั้งต่อภาคการศึกษา การสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค เริ่มทดลองจัดกิจกรรมร่วมเรียนรู้ในภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 โดยมีชุดวิชาที่ทดลองจัดการศึกษา แผน ก3 จำนวน 14 ชุดวิชา ดังต่อไปนี้

  1. 10152 ไทยกับสังคมโลก
  2. 21328 นวัตกรรม สื่อ และเทคโนโลยีการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย
  3. 30205 คณิตศาสตร์และสถิติ
  4. 32334 ระบบสารสนเทศและการวิจัยการตลาด
  5. 33201 การบริหารราชการไทย
  6. 41201 กฎหมายมหาชน
  7. 41211 กฎหมายแพ่ง 1 :บุคคล นิติกรรม สัญญา
  8. 41213 กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน
  9. 41232 กฎหมายอาญา 2 : ภาคความผิด
  10. 41323 กฎหมายพาณิชย์ 3 : ประกันด้วยบุคคล และทรัพย์ตั๋วเงิน
  11. 41401 ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย
  12. 60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
  13. 91307 การพัฒนาชุมชนเกษตร
  14. 91419 การบริหารจัดการทุนเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร


Download แผนการจัดกิจกรรมร่วมเรียนรู้

   หลักเกณฑ์เกณฑ์และเงื่อนไขในการจัดกิจกรรมร่วมเรียนรู้สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเรียนและเลือกแผน ก3

  1. มหาวิทยาลัยจะจัดกิจกรรมร่วมเรียนรู้จำนวน 2 ครั้ง ครั้งละ 2 วัน (วันละ 6 ชั่วโมง) ในวันเสาร์และอาทิตย์ ตามวันและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ซึ่งนักศึกษาที่ลงทะเบียนแผนการศึกษา ก3 ทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
  2. นักศึกษาที่ลงทะเบียนแผนการศึกษา ก3 จะมีคะแนนเก็บจากการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งละ 20 คะแนน 2 ครั้ง รวม 40 คะแนน และคะแนนจากการสอบกลางและสอบปลายภาค 60 คะแนน รวมทั้งหมด 100 คะแนน สำหรับคะแนนเก็บอื่นๆ เช่น กิจกรรมประจำชุดวิชา การสอนเสริมเก็บคะแนน หรือกิจกรรมพิเศษอื่น จะไม่นำมาบวกเพิ่มกับคะแนนข้างต้นอีก และมหาวิทยาลัยไม่แจ้งผลการสอบกลางภาคและคะแนนกิจกรรมร่วมเรียนรู้ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะประกาศผลสอบครั้งเดียวหลังจากสอบปลายภาคเสร็จแล้ว
  3. มหาวิทยาลัยจะจัดกิจกรรมร่วมเรียนรู้โดยมีเงื่อนไขว่าชุดวิชาที่กำหนดจัดกิจกรรมที่ศูนย์การเรียนใด จะต้องมีนักศึกษาลงทะเบียนและเลือกแผน ก3 ในชุดวิชานั้นในศูนย์นั้น ไม่น้อยกว่า 15 คน
  4. ในการลงทะเบียนเรียนและเลือก แผน ก3 เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมร่วมเรียนรู้ นักศึกษาไม่ต้องเสียค่าลงทะเบียนและค่าบำรุงการศึกษาเพิ่ม แต่ในการไปเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวตามวันที่มหาวิทยาลัยกำหนด นักศึกษาจะต้องเสียค่าที่พักและค่าอาหารด้วยตนเอง กรณีที่ต้องพักค้างคืน


   การจัดสอบกลางภาค

การจัดสอบกลางภาคเป็นโครงการนำร่องเริ่มทดลองให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนและเลือกแผนการศึกษาสำหรับภาคปลาย ปีการศึกษาที่ 2562 แผนการศึกษาที่มีการจัดสอบกลางภาค คือ แผน ก2 และ แผน ก3 มหาวิทยาลัยจะจัดสอบกลางภาคโดยนำเนื้อหาจากหน่วยที่ 1-7 มาจัดสอบกลางภาค ในวันอาทิตย์สัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤศจิกายนสำหรับภาคต้น และวันอาทิตย์สัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคมสำหรับภาคปลาย
(วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563)
การสอบกลางภาคใช้เวลาสอบคาบสอบละ 1 ชั่วโมงครึ่ง
  คาบที่ 1 เริ่มเวลา 08.30 น – 10.00 น.
  คาบที่ 2 เริ่มเวลา 10.30 น. – 12.00 น.
  คาบที่ 3 เริ่มเวลา 13.00 น. – 14.30 น.
  คาบที่ 4 เริ่มเวลา 15.00 น. – 16.30 น.

   มหาวิทยาลัยจะจัดสอบกลางภาคทั่วประเทศเฉพาะที่ศูนย์บริการการศึกษาประจำจังหวัดเท่านั้น สำหรับสนามสอบในกรุงเทพมหานครจัดสอบตามสนามสอบที่มหาวิทยาลัยกำหนด
นักศึกษาที่เข้าสอบกลางภาคแล้ว มหาวิทยาลัยจะยังไม่ประกาศผลสอบกลางภาค หน่วยที่ 1-7 โดยผลสอบกลางภาคจะต้องนำไปรวมกับผลการสอบปลายภาค หน่วยที่ 8-15 จึงจะถือว่าผลสอบสมบูรณ์ มหาวิทยาลัยจึงจะประกาศผลการสอบ หากนักศึกษาขาดสอบกลางภาคหรือขาดสอบปลายภาคจะถือว่าผลการสอบไม่สมบูรณ์ หรือจะได้ลำดับขั้น I  ทั้งนี้ นักศึกษาที่เลือกสอบกลางภาค มหาวิทยาลัยจะใช้เฉพาะคะแนนจากการสอบกลางภาคและคะแนนสอบปลายภาคในการประเมินผลเท่านั้น โดยจะไม่ใช้คะแนนเก็บอื่นๆ เช่น คะแนนจากกิจกรรมประจำชุดวิชา การสอนเสริมเก็บคะแนน หรือกิจกรรมพิเศษอื่นมารวม


   ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการ ลงทะเบียนเรียนและเลือกแผนการศึกษา

1. นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 3 ชุดวิชาต่อ 1 ภาคการศึกษา โดยนักศึกษาสามารถเลือกแผนการศึกษาของแต่ละชุดวิชาที่ประสงค์จะลงทะเบียนที่เหมือนหรือต่างกันก็ได้ ทั้งนี้ จะต้องลงทะเบียนเรียนและเลือกแผนการศึกษาตามช่วงเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนดเท่านั้น

2. นักศึกษาเลือกแผนการศึกษาของชุดวิชาที่ลงทะเบียนชุดวิชาในภาคการศึกษานั้นแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแผนการศึกษาภายหลังได้ จนกว่าจะลงทะเบียนใหม่ในภาคการศึกษาถัดไป
ยกเว้นเฉพาะกรณีที่นักศึกษาเลือก แผน ก3 ชุดวิชาใดที่ศูนย์ใดไว้ และชุดวิชานั้นที่ศูนย์นั้น มีนักศึกษาลงทะเบียนและเลือก แผน ก3 น้อยกว่า 15 คน นักศึกษาจะถูกเปลี่ยนแผนการศึกษาของชุดวิชานั้นไปตามแผนการศึกษาสำรองที่นักศึกษาได้เลือกไว้

3. นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนและเลือกแผนการศึกษาตามช่วงเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนดเท่านั้นหากพ้นเวลาที่กําหนดให้เลือกแผนการศึกษาไปแล้ว ชุดวิชาที่ลงทะเบียนนั้นจะถูกกําหนดให้เป็นแผนการศึกษา ก1

4. กรณีนักศึกษาไม่แจ้งความประสงค์จะเลือกแผนการศึกษา ชุดวิชาลงทะเบียนนั้นจะถูกกําหนดเป็นแผนการศึกษา ก1

5. กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเพิ่มชุดวิชาในช่วงที่พ้นระยะเวลาที่กําหนดให้เลือกแผนการศึกษาไปแล้ว จะไม่สามารถเลือกแผนการศึกษาอื่นได้โดยชุดวิชาที่ลงทะเบียนเพิ่มชุดวิชานั้นจะถูกกําหนดให้เป็นแผนการศึกษา ก1

 6. นักศึกษาปกติเท่านั้นจึงจะได้สิทธิเลือกแผนการศึกษา ก2 หรือ ก3 สําหรับนักศึกษาลักษณะพิเศษ นักศึกษาที่สอบสนามสอบต่างประเทศและนักศึกษาที่เป็นผู้ต้องขังถูกกําหนดให้ลงทะเบียนเรียนแผนการศึกษา ก1 เท่านั้นในช่วงการทดลองนี้

 7. ชุดวิชาที่นักศึกษามีสิทธิเลือกแผนการศึกษา ก2 และ ก3 จะเป็นชุดวิชาทั่วไป (เน้นทฤษฎีเพียงอย่างเดียว)สําหรับชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ ชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติทางด้านภาษาและเก็บคะแนนทางระบบออนไลน์ และชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพฯ จะถูกกําหนดให้เป็นแผนการศึกษา ก1 เท่านั้น

 8. กรณีมหาวิทยาลัยตรวจสอบพบปัญหาการลงทะเบียนเรียนและแจ้งนักศึกษาแล้ว ให้นักศึกษาตอบกลับมายังมหาวิทยาลัย โดยด่วน ก่อนวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 หากนักศึกษาไม่สามารถตอบกลับมายังมหาวิทยาลัยภายในช่วงเวลาของการเลือกแผนการศึกษา ชุดวิชาที่ลงทะเบียนนั้นจะถูกกําหนดให้เป็นแผนการศึกษา ก1

 9. นักศึกษาที่มีสิทธิ์เลือกแผนการศึกษาได้ ต้องมีสถานภาพนักศึกษาปกติ และลงทะเบียนเรียนอย่างต่อเนื่องกรณีนักศึกษาไม่สามารถลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้นๆ ได้ นักศึกษาต้องรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาด้วยการลาพักการศึกษาพร้อมชําระค่าบํารุงการศึกษา ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด


   ปฏิทินกิจกรรมการรับสมัครนักศึกษาใหม่

  • 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 16 กุมภาพันธ์ 2563 ช่วงเวลาการรับสมัครนักศึกษาใหม่
  • 1 ธันวาคม 2562 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563 ช่วงเวลาการเลือกแผนการศึกษา
  • 28 มีนาคม ถึง 17 พฤษภาคม 2563 ช่วงเวลาการจัดกิจกรรมร่วมเรียนรู้ ครั้งที่ 1
  • 31 พฤษภาคม 2563 วันสอบกลางภาค
  • 6 มิถุนายน ถึง 5 กรกฎาคม 2563 ช่วงเวลาการจัดกิจกรรมร่วมเรียนรู้ ครั้งที่ 2
  • 18-19 กรกฎาคม 2563 วันสอบปลายภาค

“การเลือกแผนการศึกษา ค่าเรียนเท่าเดิม ไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม”

Close Menu