“เพื่อประสิทธิภาพในการสมัครเรียนทางเว็บไซต์ควรใช้คอมพิวเตอร์ แบบ ตั้งโต๊ะ หรือโน๊ตบุ๊ค และเปิดเว็บไซต์ด้วยเบราว์เซอร์ Chrome”

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการลงทะเบียนเรียนและการเลือกแผนการศึกษา

1. นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 3 ชุดวิชาต่อ 1 ภาคการศึกษา โดยนักศึกษาสามารถเลือกแผนการศึกษาของแต่ละชุดวิชาที่ประสงค์จะลงทะเบียนที่เหมือนหรือต่างกันก็ได้ โดยช่วงเวลาของการลงทะเบียนเรียนและเลือกแผนการศึกษาให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

2. นักศึกษาเลือกแผนการศึกษาของชุดวิชาที่ลงทะเบียนชุดวิชาในภาคการศึกษานั้นแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแผนการศึกษาภายหลังได้ จนกว่าจะลงทะเบียนใหม่ในภาคการศึกษาถัดไป

3. นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนและเลือกแผนการศึกษาตามช่วงเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดเท่านั้น หากพ้นเวลาที่กำหนดให้เลือกแผนการศึกษาไปแล้ว 

ชุดวิชาที่ลงทะเบียนนั้นจะถูกกำหนดให้เป็นแผนการศึกษา ก1

4. กรณีนักศึกษาไม่แจ้งความประสงค์จะเลือกแผนการศึกษา ชุดวิชาลงทะเบียนนั้นจะถูกกำหนดเป็นแผนการศึกษา ก1

5. กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเพิ่มชุดวิชาในช่วงที่พ้นระยะเวลาที่กำหนดให้เลือกแผนการศึกษาไปแล้ว จะไม่สามารถเลือกแผนการศึกษาอื่นได้โดยชุดวิชาที่ลงทะเบียนเพิ่มชุดวิชานั้นจะถูกกำหนดให้เป็นแผนการศึกษา ก1

6. นักศึกษาปกติเท่านั้นจึงจะได้สิทธิเลือกแผนการศึกษา ก2  สำหรับ นักศึกษาลักษณะพิเศษ นักศึกษาที่สอบสนามสอบต่างประเทศ นักศึกษาที่เป็นผู้ต้องขัง  ถูกกำหนดให้ลงทะเบียนเรียนแผนการศึกษา ก1 เท่านั้นในช่วงการทดลองนี้

7. ชุดวิชาที่นักศึกษามีสิทธิเลือกแผนการศึกษา ก2 และ ก3 จะเป็นชุดวิชาทั่วไป (เน้นทฤษฎีเพียงอย่างเดียว) สำหรับชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ ชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติทางด้านภาษาและเก็บคะแนนทางระบบออนไลน์ และชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพฯ จะถูกกำหนดให้เป็นแผนการศึกษา ก1 เท่านั้น

8. นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนและเลือกแผนการศึกษา ก2 ในชุดวิชาที่มีลักษณะข้อสอบปรนัยผสมอัตนัย ในการสอบปลายภาค (หน่วยที่ 8-15) นักศึกษาจะต้องศึกษาเนื้อหาชุดวิชาหน่วยที่ 1-7 ในการทำข้อสอบอัตนัยด้วย เนื่องจากข้อสอบอัตนัยบางชุดวิชาเป็นข้อสอบเชิงบูรณาการที่มีเนื้อหาเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันทั้ง 15 หน่วย

“การเลือกแผนการศึกษา ค่าเรียนเท่าเดิม ไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม”

Close Menu