แบบสำรวจผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2561-2563 รุ่น 37-39

แบบสำรวจผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2561-2563 รุ่น 37-39

แบบสำรวจผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2561-2563 รุ่น 37-39
มหาวิทยาลัยมีวัตถุประสงค์สำรวจข้อมูลของผู้สำเร็จการศึกษาเพื่อนำไปใช้ในการสร้างความสัมพันธ์ศิษย์เก่า และเผยแพร่ชื่อเสียงของศิษย์เก่าที่สร้างคุณประโยชน์แก่ส่วนรวม ทั้งนี้จะไม่นำข้อมูลส่วนตัวของท่านไปเผยแพร่ต่อสาธารณะหรือเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ

Close Menu
Close Panel