ขั้นตอนการรับพระราชทานปริญญาบัตร

ขั้นตอนการเข้ารับ
พระราชทานปริญญาบัตร

ขั้นตอนการฝึกซ้อมย่อย

 1. ตรวจวัดอุณหภูมิ
 2. แสดงหลักฐานผลการตรวจ ATK ไม่เกิน 48 ชั่วโมง จากสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรอง
 3. รายงานตัวบัณฑิต
 4. ฝึกซ้อมเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

ขั้นตอนการฝึกซ้อมใหญ่

 1. ตรวจวัดอุณหภูมิ ครั้งที่ 1 (ประตูทางเข้า)
 2. แสดงหลักฐานผลการตรวจ ATK ไม่เกิน 48 ชั่วโมง จากสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรอง
 3. รายงานตัวบัณฑิต (อาคารวิชาการ 3)
 4. ตรวจวัดอุณหภูมิ ครั้งที่ 2 (อาคารอเนกนิทัศน์)
 5. ฝึกซ้อมเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร (อาคารอเนกนิทัศน์)

ขั้นตอนการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

 1. ตรวจวัดอุณหภูมิ ครั้งที่ 1 (ประตูทางเข้า)
 2. ตรวจพิสุจน์อัตลักษณ์บุคคล (ประตูทางเข้า)
 3. ตรวจคัดกรองโควิด-19 แบบ ATK (อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา)
 4. รายงานตัวบัณฑิต (อาคารวิชาการ 3)
 5. ตรวจวัดอุณหภูมิ ครั้งที่ 2 (อาคารอเนกนิทัศน์)
 6. เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร (อาคารอเนกนิทัศน์)

หมายเหตุ ขั้นตอนการฝึกซ้อมใหญ่และขั้นตอนการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้ขอให้บัณฑิต มหาบัณฑิตหรือดุษฎีบัณฑิตติดตามข้อมูลการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรได้ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

กำหนดการตรวจคัดกรองโควิด-19

ข้อมูล ณ วันที่ 27/5/2565 เวลา 15.02 น.

ขั้นตอนการรับปริญญาบัตร มสธ.

Play Video
Close Menu
Close Panel