เอกสารหลักฐาน

เอกสารหลักฐานประกอบ
การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

ผู้สำเร็จการศึกษาจะต้องตรวจสอบวัน เวลา และสถานที่ในการฝึกซ้อมย่อย การฝึกซ้อมใหญ่และการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร โดยจะต้องเข้ารับการฝึกซ้อมย่อยและฝึกซ้อมใหญ่ ณ วัน เวลา และสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำหนด จึงจะมีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาจะต้องเตรียมเอกสารและหลักฐานเพื่อการรายงานตัวในวันฝึกซ้อมย่อย วันฝึกซ้อมใหญ่ และวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

ผู้สำเร็จการศึกษาจะต้องตรวจสอบวัน เวลา และสถานที่ในการฝึกซ้อมย่อย การฝึกซ้อมใหญ่และการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร โดยจะต้องเข้ารับการฝึกซ้อมย่อยและฝึกซ้อมใหญ่ ณ วัน เวลา และสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำหนด จึงจะมีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาจะต้องเตรียมเอกสารและหลักฐานเพื่อการรายงานตัวในวันฝึกซ้อมย่อย วันฝึกซ้อมใหญ่ และวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ดังนี้

n.01

หลักฐานที่จะต้องแสดง
"วันฝึกซ้อมย่อย"

 1. แสดงหลักฐานผลการตรวจ ATK ไม่เกิน 48 ชั่วโมง จากสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรอง
 2. แสดงบัตรประจำตัวนักศึกษา
 3. แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ
  บัตรที่หน่วยงานของรัฐออกให้ที่มีหมายเลขบัตรประชาชน
 4. แสดงบัตรประจำตัวฝึกซ้อม โดยกรอกรายละเอียดให้เรียบร้อย (ขอรับได้ ณ สถานที่เข้ารับการฝึกซ้อมฯ)

  • บัณฑิต บัตรสีเหลือง
  • มหาบัณฑิต บัตรสีฟ้า
  • ดุษฎีบัณฑิต บัตรสีชมพู

 5. รูปถ่ายสวมชุดครุย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูปที่ถ่ายคราวเดียวกัน เพื่อติดลงในบัตรประจำตัวฝึกซ้อม
n.02

หลักฐานที่จะต้องแสดง
"วันฝึกซ้อมใหญ่"

 1. แสดงหลักฐานผลการตรวจ ATK ไม่เกิน 48 ชั่วโมง จากสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรอง
 2. แสดงบัตรประจำตัวนักศึกษา
 3. แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรที่หน่วยงานของรัฐออกให้ที่มีหมายเลขบัตรประชาชน
 4. แสดงบัตรประจำตัวฝึกซ้อมที่ผ่านการฝึกซ้อมย่อยที่ติดรูปถ่ายสวมชุดครุยทั้ง 2 รูป
 5. สำหรับมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต นำรูปถ่ายสวมชุดครุย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป โดยระบุข้อมูลที่หลังรูปถ่าย ได้แก่ รหัสนักศึกษา ชื่อ – สกุล แถวที่ เลขที่ เพื่อ ใช้สำหรับทำบัตรเข้าเฝ้า
n.03

หลักฐานที่จะต้องแสดงรายงานตัว
"วันรับพระราชทานปริญญาบัตร"

 1. บัตรประจำตัวฝึกซ้อมที่ผ่านการฝึกซ้อมใหญ่
 2. ผลตรวจ ATK ของมหาวิทยาลัย

หมายเหตุ 

 1. บัตรประจำตัวนักศึกษาที่หมดอายุใช้แสดงตนได้ และกรณีบัตรประจำตัวนักศึกษาสูญหายสามารถติดต่อขอทำบัตรทดแทนได้ ณ จุดรับแจ้งปัญหา 
 2. บัตรประจำตัวฝึกซ้อมสูญหาย ต้องนำรูปถ่ายสวมชุดครุย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป เพื่อขอออกบัตรใหม่แทนบัตรฯ ที่สูญหาย ณ จุดรับแจ้งปัญหา
 3. ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการฝึกซ้อมจากข้อมูลการฝึกซ้อม
  ปีการศึกษา 2561 – 2562 (คลิกดูข้อมูล…)
    
 4. การตรวจโควิดในวันพิธี ณ มหาวิทยาลัย ให้นำหลักฐานดังนี้
  1) บัตรประจำตัวนักศึกษา
  2) บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรที่หน่วยงานของรัฐออกให้ที่มีหมายเลขบัตรประชาชน

ในระหว่างการฝึกซ้อมใหญ่ของแต่ละรอบ มหาวิทยาลัยจะจัดให้ผู้สำเร็จการศึกษาถ่ายภาพหมู่ร่วมกับคณาจารย์ประจำแต่ละสาขาวิชา 

ดังนั้น วันฝึกซ้อมใหญ่ผู้สำเร็จการศึกษาต้องแต่งกายเหมือนวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

กรณีมีข้อสงสัย โปรดติดต่อสอบถามที่

หมายเลขโทรศัพท์ 0 2504 7506-9 หรือ 0 2504 7531-4 และ
LINE: @stoucallcenter 

เพื่อประโยชน์ของผู้สำเร็จการศึกษาในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร โปรดศึกษารายละเอียดในหัวข้อต่าง ๆ ของงานพระราชทานปริญญาบัตร
ที่เว็บไซต์ www.stou.ac.th 


ข้อมูล ณ วันที่ 21/5/2565 เวลา 16.37 น.

Close Menu
Close Panel