ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถามข้อมูล

สำนักทะเบียนและวัดผล
สอบถามเกี่ยวกับเรื่อง ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี การขึ้นทะเบียนบัณฑิต
กำหนดการเข้ารับการฝึกซ้อมย่อย ฝึกซ้อมใหญ่ และพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
โทร. 0 2504 7231-6 โทรสาร 0 2982 9607 E-mail : re.reoffce@stou.ac.th

ㆍ สำนักบัณฑิตศึกษา
สอบถามเกี่ยวกับเรื่องตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561 และ 2562
ติดต่อ ฝ่ายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษา สำนักบัณฑิตศึกษา โทร. 0 2504 7560-4

ㆍ สมาคมสุโขทัยธรรมาธิราช
สอบถามเกี่ยวกับการสั่งจองของ/การรับเครื่องแบบปกติ/ชุดพระราชทาน/เสื้อครุยและแหวนรุ่น
โทร. 0 2504 7796-7, 0 2503 3619, 0 2503 3708 ในวันและเวลาราชการ

 

ㆍสำนักวิชาการ
สอบถามเกี่ยวกับกำหนดการของบัณฑิต การฝึกซ้อมย่อย ฝึกซ้อมใหญ่ และพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
โทร. 0 2504 7506-9, 0 2504 7511, 0 2504 7512 หรือ 0 2504 7531-4 ในเวลาราชการ 

ㆍ ศูนย์สารสนเทศ
สอบถามเกี่ยวกับกำหนดการฝึกซ้อมย่อย ฝึกซ้อมใหญ่และพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
บริการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-19.30 น. และวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.30-16.30 น.
โทรศัพท์ 0 2504 7788 โทรสาร 0 2503 3547 E-mail : ic.proffce@stou.ac.th

Close Menu
Close Panel