previous arrow
next arrow
Slider

- สารจากอธิการบดี -

รศ.ดร.มานิตย์ จุมปา

       มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกท่านที่สำเร็จการศึกษาและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2561 และประจำปีการศึกษา 2562 นี้ การที่บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรแสดงถึงความตั้งใจความมุ่งมั่นและความอดทน จนประสบความสำเร็จในการเรียนและได้รับพระราชทานปริญญาบัตรครั้งนี้

       ขอให้ทุกท่านนำความรู้และความสามารถที่สั่งสมจากการเรียนไปใช้ในการดำรงชีวิต การทำงาน การประกอบอาชีพ การอยู่ร่วมกันในสังคม และพัฒนาศักยภาพตนเองด้วยการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพและสนับสนุนการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป

       ท้ายนี้ขออวยพรให้บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชทุกคน จงประสบแต่ความสุขความเจริญ มีสุขภาพแข็งแรง มีจิตใจแจ่มใส สามารถปฏิบัติงานหน้าที่ที่รับผิดชอบด้วยความสุข และประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน พร้อมทั้งสมปรารถนาในสิ่งดีงามตลอดไป 

      รองศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์ จุมปา

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโทัยธรรมาธิราช
ลงนามวันที่ 2 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565

ขั้นตอนการรับปริญญาบัตร มสธ.

Play Video

ข้อมูลงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 และ 2562

ข้อมูลก่อนการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

Close Menu
Close Panel